Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2016

lottee
7970 f910
lottee
0584 d057
Reposted fromrol rol viaenide enide
lottee
1518 575d 500
Reposted fromnostalgia nostalgia
lottee
Reposted frombluuu bluuu viaankaottak94 ankaottak94

November 16 2016

lottee
lottee
3605 55c4 500
Reposted fromvounsky vounsky viadudku dudku
lottee
lottee

therealbitchpudding:

the best quote I’ve ever seen

lottee
lottee
lottee
1690 c47b
cat shaming
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viathenatuss thenatuss
3085 80a3
Reposted fromtheElephantMan theElephantMan viamarlylee marlylee
lottee
Najbardziej przerażający jest moment, kiedy sobie uświadamiasz, jak bardzo się poddałaś. Cały ten czas wmawiałaś sobie, że wszystko jest dobrze, że jesteś w miarę szczęśliwa.
I nagle znajdujesz się na swoim łóżku pośród ciemności, bo znowu nie możesz spać i uderza Cię prawda. To jak bardzo nie wierzysz w siebie, jak potwornie się boisz, jak przeraźliwie pusta jesteś w środku, jak ciągle czujesz się niedostatecznie dobra, jak bardzo chciałabyś zniknąć na kilka dni. Przypominasz sobie jak mocno starałaś się grać, a tak naprawdę wszystko wokół obracało się w jeden, wielki, narastający chaos. Tak bardzo próbowałaś to zdusić, zagłuszyć, ale jak długo można się oszukiwać?
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viamarlylee marlylee
lottee
lottee
Reposted frombluuu bluuu viamarlylee marlylee

November 08 2016

lottee
4196 c797
Reposted fromcarameltea carameltea viamiktoria miktoria

November 07 2016

lottee
lottee
lottee
8587 af7b 500
Reposted fromrol rol viastawrogin stawrogin
lottee
0005 5cff
Reposted frompapaj papaj viabellthecat bellthecat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl